วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัยตั้งอยู่ที่บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นวัดเก่าที่มีมาก่อนการตั้งหมู่บ้าน สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นถิ่นที่งดงาม ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 18 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530 เป็นพื้นที่โบราณสถาน มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา วิหารเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังก่ออิฐถือปูนหันหน้าไปทางทิศเหนือ มีประตูทางเข้า 3 ทาง

คือด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ที่ประตูทางเข้าทั้งสามทิศมีสัตว์หิมพานต์หมอบอยู่ด้านละ 1 คู่ ส่วนผนังด้านทิศใต้ก่อทึบ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด มีชายคาปีกนก โดยรอบรองรับด้วยเสาไม้ หลังคาวิหารคลุมต่ำมาก ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของอาคารท้องถิ่นจังหวัดเลย ทั้งยังช่วยป้องกันภาพจิตรกรรมฝาผนังอีกด้วย ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฏอยู่มีทั้งด้านในและด้านนอก โดยที่ผนังด้านในจะเขียนเรื่องพุทธประวัติ และพระเวชสันดรชาดก ผนังด้านนอกเขียนเรื่องเนมิราชชาดก สังข์ศิลป์ชัย และการะเกดสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการนับถือศาสนาของชาวบ้านนาพึง ลักษณะของลายเส้นและการใช้สีบ่งบอกถึงความมีอิสระและเป็นศิลปพื้นถิ่นอย่างแท้จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand